Projektet

I 2018 STØTTEDE VI HUDKRÆFT-PROJEKTET

BESLUTNINGSSTØTTE TIL PATIENTER MED HUDKRÆFT I ANSIGTET MED 464.300 KR


Den mest udbredte kræftform i Danmark

Almindelig hudkræft er nu den mest udbredte kræftform i Danmark med godt 14.000 nye tilfælde om året og sygdommen udgør et voksende helbredsproblem (1). Hudkræft skyldes overvejende, at huden udsættes for ultraviolette stråler fra sollys og opstår derfor især de steder, som udsættes for mest sollys som f.eks. ansigtet.

Almindelig hudkræft er oftest en langsomt voksende form for kræft, men det er vigtigt i forhold til behandling, forebyggelse af nye tilfælde og livskvalitet, at der sættes ind mod sygdommen tidligt.


Vejle mod hudcancer støtter Vejle Sygehus’ vision om at være bedst til det, de fleste fejler.

Derfor samarbejder vi med plastikkirurgisk sektion Vejle Sygehus og Odense Universitetshospital om et projekt, som vil skabe bedre forløb for dig, hvis du rammes af hudkræft.


Projektet fokuserer på inddragelse af patienter og pårørende i et tværfagligt samarbejde om behandling af hudkræft med tilpasning af behandlingen til den enkelte.


Ved plastikkirurgisk sektion Vejle Sygehus udredes og behandles patienter med almindelig hudkræft. Afhængigt af kræftforandringernes omfang og placering er behandlingen enten operation eller strålebehandling, som varetages af onkologisk afdeling.


Ved plastikkirurgisk sektion Vejle Sygehus udredes og behandles patienter med almindelig hudkræft. Afhængigt af kræftforandringernes omfang og placering er behandlingen enten operation eller strålebehandling, som varetages af onkologisk afdeling.

Når kræftforandringerne er lokaliseret i ansigtet foregår behandlingen ofte i tæt samarbejde med netop onkologisk afdeling og med øjenafdelingen, hvis kræftknuden sidder tæt på øjet.

For at lette forløbet for den enkelte patient og for at højne kvaliteten af det tværfaglige samarbejde samles specialister fra plastikkirurgisk, onkologisk og øjenafdelingen som et multidisciplinært team til patientens første besøg i ambulatoriet. Det giver de bedste muligheder for sammen at vurdere situationen og informere om de forskellige behandlingstilbud. Patienten kan sammen med lægerne træffe beslutning om, hvilken behandling den enkelte foretrækker eller ønsker at fravælge.

Det er desuden lettere for pårørende at deltage, når alle samles til et besøg frem for flere konsultationer med forskellige specialister.


Mange patienter er imidlertid ikke forberedte på, at de selv skal inddrages i at træffe et valg mellem forskellige typer behandling og mødet med flere specialister på én gang med hver deres information kan være lidt overvældende for den enkelte patient og deres pårørende.

Selvom strategien er at alle kræftpatienter skal have samme gode tilbud, så er behandlingen en individuel beslutning for den enkelte patient. Der arbejdes i afdelingen med at tilpasse behandlingen til den enkelte patient og dennes livssituation samt at behandlingen er en fælles beslutning mellem patient og læge.


Begrebet ”fælles beslutningstagen” tager udgangspunkt i, at læger er eksperter i sygdomme og patienten er ekspert i sit eget liv. Patient og læge tager i fællesskab beslutning om, hvilken behandling der er den rette.

Center for Fælles Beslutningstagning ved Vejle Sygehus (www.cffb.dk) arbejder med at skaffe viden om, hvordan man bedst understøtter fælles beslutningstagning i kræftbehandling og har som kerneområde at iværksætte projekter for fælles beslutningstagning i klinisk praksis og udvikle redskaber til denne proces. Studier har vist, at systematisk anvendelse af redskaber til beslutningsstøtte giver højere kvalitet i både beslutningsproces og i beslutningen i sig selv.


Plastikkirurgisk sektion ønsker at skabe de bedste forløb for patienter med almindelig hudkræft med en høj kvalitet i det tværfaglige samarbejde med plads til inddragelse af patienter og pårørende i en fælles beslutning om behandling. Afdelingen arbejder derfor med at udvikle det multidisciplinære team i forhold den enkelte patient, lette tilgængeligheden for deltagelse af pårørende og supplere det multidisciplinære team med en hudlæge.


Afdelingen indleder nu et samarbejde med Center for Fælles Beslutningstagning om projekt ”Beslutningsstøtte til patienter med hudkræft i ansigtet”, hvor formålet er udvikling af og implementering af fælles beslutningstagning mellem patient og sundhedspersonale i et multidisciplinært team med udgangspunkt i patienters oplevelse af forløbet.


Hvad betyder det så for dig som patient eller pårørende?


  • Færre konsultationer og mindre tidsforbrug ved at samle relevante lægelige specialer allerede ved første konsultation
  • Bedre overblik over forskellige behandlingstilbud hvor man bedre kan sammenligne fordele og ulemper mellem de forskellige behandlingsmuligheder.
  • Optimeret dialog mellem patient og specialister
  • Afklaring af præferencer
  • Fælles beslutning mellem patient og sundhedsprofessionelle om behandling, for at understøtte patienten i at vælge den behandlingsmulighed, der passer bedst til ham/hende
  • Konsultationer, som ligger udenfor normal arbejdstid, så pårørende har lettere ved at deltage.VI KÆMPER SAMMEN - VEJLE MOD HUDCANCER

Siriuspassagen, Torvegade 8D, 7100 Vejle  .  CVR 38 38 58 60  .  Danske Bank kto. 9570 - 12145225Indsamlingen kontrolleres af Ernst & Young, Vejle